Español

English

Català

Français

Polski

Regulamin

Dane osobowe

INFORMACJE PRAWNE www.actualadv.com
Spółka ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L, z siedzibą w Barcelonie, c/Buenos Aires 62 4ª, 08036 Barcelona, e-mail: info@actualbcn.com, NIP B-65648032, wpisana jest do Rejestru Handlowego Barcelony w tomie 42.809, folio 197, strona B-413691.

Spółka na potrzeby niniejszej informacji prawnej zwana jest w dalszej części dokumentu ACTUAL lub “Spółka”.

Spółka spełnia wymogi Ustawy podstawowej [Ley Orgánica] nr 15/1999, o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Ustawą), jak również wszelkie inne przepisy obowiązujące w tym zakresie. Ponadto posiada opracowaną Politykę Prywatności dotyczącą danych osobowych, w której opisuje się przede wszystkim sposób użycia przez Spółkę danych osobowych, informuje się szczegółowo użytkowników oraz osoby zainteresowane o istotnych okolicznościach użycia danych, a także o środkach bezpieczeństwa stosowanych do danych osobowych w celu uniknięcia sytuacji dostępu do nich przez nieupoważnione osoby trzecie.

Na potrzeby postanowień artykułu 5 Ustawy, ACTUAL informuje Państwa, że dane osobowe, które mogą Państwo udostępnić za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jak również wszelkie inne dane, które zostaną udostępniane w trakcie kontaktów handlowych z w/w Spółką, włączone zostaną do katalogu będącego własnością ACTUAL, należycie zarejestrowanego w hiszpańskiej agencji ds. ochrony danych osobowych Agencia Española de Protección de Datos.

Generalnie, Państwa dane osobowe będą używane przez Spółkę w celu właściwego zarządzania zamawianymi usługami, wysyłki informacji handlowych dotyczących ACTUAL oraz pozostałych spółek z grupy za pośrednictwem dowolnego kanału, w tym za pomocą środków elektronicznych (email oraz telefon komórkowy).

Zaznaczenie opcji “przeczytałem i akceptuję” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Spółkę, w takich samych celach jak opisane powyżej, przy czym w każdym przypadku Państwa odpowiedzi na ewentualne pytania, które mogą być Państwu postawione, mają charakter fakultatywny.

Ponadto w sposób formalny stwierdza się, że ACTUAL z siedzibą w Barcelonie, c/ Buenos Aires 62 4ª, 08036 Barcelona, NIP B-65648032, jest adresatem wspomnianych danych i że osoby zainteresowane mogą wykonywać przysługujące im prawa do dostępu, korekty, wykreślenia i zgłaszania sprzeciwu zgodnie z przepisami prawa, w drodze pisma skierowanego na adres wskazany powyżej, do Departamentu Handlowego Spółki, z dopiskiem “LOPD”, lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na następujący adres: info@actualbcn.com
W przypadku, gdy udostępnią Państwo ACTUAL, w trakcie realizacji kontaktów handlowych, jakiekolwiek dane dotyczące osób trzecich (klienta, użytkownika, adresatów przesyłek lub osób trzecich), wówczas zobowiązują się Państwo do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie w kwestii ochrony danych oraz do uzyskania uprzedniej zgody zainteresowanego na przeniesienie danych na rzecz Spółki. W przypadku niedopełnienia obowiązków z Państwa strony, zobowiązują się Państwo do wzięcia odpowiedzialności i zwolnienia z niej Spółki za wszelkie szkody i straty wynikające z powyższego.

Zakres użytkowania i polityka prywatności

Po wejściu na naszą witrynę internetową i skorzystania z naszych usług, zobowiązują się Państwo do zapoznania się oraz przestrzegania ustalonych na niej terminów prawnych oraz warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków, i w konsekwencji zobowiązujemy się do regularnego informowania Państwa o powyższych zmianach. Po wejściu na witrynę internetową, zostaje Państwu udzielona licencja na użytkowanie. Licencja ta daje Państwu prawo do użytkowania zawartości witryny w sposób ograniczony, nie wyłączny oraz ściśle prywatny. Niniejsza strona internetowa chroniona jest prawami własności intelektualnej, które to prawa należą wyłącznie do ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L. Wszelkie znaki towarowe pojawiające się na tej stronie są zarejestrowane przez stosownych właścicieli. Odesłania (linki) znajdujące się na tej witrynie mogą Państwa przenieść na strony internetowe naszych partnerów handlowych lub patronów. W żadnym przypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość ich stron. ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L zobowiązuje się przestrzegać poufności danych osobowych wniesionych przez osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, wypełniając postanowienia Ustawy podstawowej [Ley Orgánica] nr 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone przez ich właściciela, wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje, pliki wideo oraz ich instalacja na tej stronie internetowej objęte są prawami autorskimi oraz podlegają innym rodzajom ochrony własności intelektualnej. Ponadto niniejsza witryna może zawierać obrazy objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Nota

ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne. Umeblowanie przedstawione na niniejszej stronie internetowej ma charakter całkowicie przykładowy i w związku z tym nie zawiera się w cenie mieszkania, ani nie jest przedmiotem sprzedaży.
Korzystanie ze strony użytkownika z dowolnej usługi oferowanej na portalu oznacza przystąpienie i formalną akceptację wszystkich ogólnych warunków użytkowania, w wersji opublikowanej na niniejszym portalu, w momencie wejścia na portal, jak również warunków szczególnych, które w danym przypadku mają zastosowanie. W szczególności absolutnie niedozwolone jest użycie tekstów, obrazów, ogłoszeń i wszelkich innych elementów znajdujących się na niniejszej witrynie internetowej w celu następnie umieszczenia ich, w całości lub części, na innych witrynach nienależących do ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L., bez posiadania uprzedniej i pisemnej zgody ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne, przy czym może zmieniać, kasować oraz włączać nowe treści i/lub usługi, jak również sposób, w jaki powyższe treści i usługi są prezentowane i umieszczone.

Właściwe prawo

Wszelkie kwestie dotyczące portalu podlegają prawu Królestwa Hiszpanii oraz sądom właściwym dla siedziby użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik posiada swoją siedzibę poza terytorium Hiszpanii, ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L. oraz użytkownik poddają się rozstrzygnięciom sądów z siedzibą w Barcelonie, rezygnując w sposób formalny z jakiegokolwiek innego przysługującego im prawa.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy podstawowej [Ley Orgánica] nr 15/1999 z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, każdy użytkownik może wykonywać przysługujące mu prawo do dostępu, korekty, wykreślenia oraz zgłaszania sprzeciwu odnośnie przetwarzania udostępnionych danych osobowych.